CLIËNTGERICHTE INZICHTGEVENDE PSYCHOTHERAPIE

Cliëntgerichte therapie wordt toegepast bij klachten van depressiviteit, angst, onzekerheid, burn-out, stress, piekeren en kan naast individuele behandeling ook  ingezet worden als relatietherapie. Het doel van deze therapie richt zich op de persoonlijke ontwikkeling,versterking van het zel

CLIENTGERICHTE INZICHTGEVENDE PSYCHOTHERAPIE

Clientgerichte therapie wordt toegepast bij klachten van depressiviteit, angst, onzekerheid, burn-out, stress, piekeren en kan naast individuele vorm van behandeling ook ingezet worden als relatietherapie. Doel van deze therapie richt zich op de persoonlijke ontwikkeling en versterking van het zelfbeeld en zelfaanvaarding.

SYSTEEMTHERAPIE (partner relatie & gezinstherapie)

In deze therapie staan de problemen van meerdere betrokkenen centraal. Systeem therapie is een vorm van psychotherapie waarbij uw klachten worden bezien in samenhang met uw leefomgeving zoals uw partner, gezin, familie en vrienden.

Deze vorm van behandeling richt zich op en wordt ingezet bij individuele behandeling als ook samen met uw  partner, gezin en andere belangrijke derden.

Systeemtherapie is een specialistische vorm van psychotherapie die effectief is gebleken bij uiteenlopend psychische klachten.

EMDR is een evidence based behandelmethode aanbevolen bij onverwerkte traumatisch ervaringen  met klachten toe te schrijven aan bestaan van de Post Traumatisch Stress Stoornis (PTSS).
Door middel van deze behandelmethode is het (nare) gevoel dat als herbeleving aan de gebeurtenis is verbonden daarvan te ontkoppelen. Ook bij indringende negatieve zelfovertuigingen kan EMDR bijdragen leveren om hieraan wending te geven.
EMDR als behandeling is onderdeel van een behandeling als geheel en staat zo niet op zichzelf.

OVERIGE BEHANDEL- / THERAPIERICHTINGEN

Naast bovenstaande vormen van psychotherapie heb ik notie en kennis van andere hoofdstromen binnen de psychotherapie waaronder de (cognitieve) gedrag- en directieve therapie en  psychotherapie op analytische basis. Dit geeft mij een mix van therapeutische mogelijkheden bij individuele behandeling en bij koppels, relationele en contextuele behandelingen.

WERKWIJZE- / ZORGPROCES.

Bij de telefonische aanmelding wordt u binnen de gestelde wachtduur van maximaal 6 weken uitgenodigd voor een eerste contact waarvan de afspraak u vanuit een beveiligde omgeving per mail wordt bevestigd. Hierin wordt u gevraagd bij de eerste afspraak mee te nemen de verwijsbrief, verzekeringspas en een geldig legitimatiebewijs.

Geen tijdsinterval tussen intake en behandeling:
Het eerste contact valt binnen de intakefase die zonder tussentijdse wachtduur naadloos over gaat in de behandelfase.

Intakefase:
Binnen de intakefase is het eerste contact naast kennismaking, een taxatie oriëntatiecontact
met de aandacht gericht op ontstaan, aard en verloop van uw klachten, problematiek, hulpvraag en verwachtingen. Hieruit komt voort het stelen van een (voorlopige ) diagnose om tot een zo passend mogelijk behandelaanbod te komen. Hierin wordt meegenomen de bevindingen van uw huisarts (verwijzer) en uw ervaringen van e.v.t. eerdere behandeling.
De volgende stap binnen de intakefase is het vormen van een genogram, een uitgebreid onderzoek naar de persoonlijke ontwikkeling bezien tegen de achtergrond van (familie)geschiedenis en ontstaan van klachten. De intakefase wordt afgesloten met een adviesgesprek waarna uitgaande van de diagnose of probleemdefinitie, uw persoonlijke omstandigheden en uw hulpvraag gezamenlijk het behandelplan wordt opgesteld waarin doelen, de aanpak en frequentie van contact wordt vastgelegd
Bijzondere aandacht is er voor het bij de intake en / of behandeling betrekken van evt uw partner of andere belangrijke anderen zoals familieleden en vrienden. Uiteraard bepaald u als client zelf wie u direkt wilt betrekken bij het behandelproces dat overigens gezien wordt als een waardevolle en welkome aanvulling.

Methodiek van behandeling:
Voor welke methode van behandeling gekozen wordt hangt af van de aard van de klachten en problematiek, draagkracht, uw hulpvraag, wensen en verwachtingen.

Een behandelingscontact heeft een duur van maximaal 50 minuten.
De frequentie van contact loopt van wekelijk naar twee, terug naar drie wekelijks contact. Naar gelang het proces van behandeling en de impact hiervan is er altijd de ruimte voor tussentijds telefonisch overleg dat uit kan komen op het maken van eerder een afspraak.

E-Health:
Gesprekstherapie wordt waar mogelijk aangevuld met E-health (van ClientLogin) online toepassingen van bv bijhouden van een dagboek en activiteiten, vragenlijsten, online opdrachten, evaluatieformulieren en ondersteunende informatie of psycho-educatie.
Gericht op klachten onderhoudende factoren zoals (slecht) slapen, stress, onrust en piekeren wordt aanvullend toegepast met www.snelbeterinjevel.nl  en de app Headspace.

Afsluiten en rapportage:
Bij beëindiging van het behandeltraject ontvangt de verwijzer/huisarts in een uitschrijfbrief hierover inhoudelijke informatie, mits u daartegen bezwaar heeft. Middels een kopie van de uitschrijfbrief bent u op de hoogte welke informatie hiermee aan de huisarts is of wordt verstrekt.

Clienttevredenheid (CQI):
Praktijk Psychotherapie Jacobs doet er zoveel mogelijk aan om de hulp zo goed als kan af te
stemmen op de wensen en verwachtingen van de client. Gaande de behandeling wordt regelmatig stil gestaan bij hoe het therapeutisch proces inhoudelijk verloopt met daarbij vooral aandacht voor het therapeutisch contact. Aan het eind van de behandeling kijken we terug op het therapeutisch proces en in hoeverre behandeldoelen zijn bereikt en klachten zijn verminderd. Bij afsluiten van behandeltrajecten wordt de cliënttevredenheid gemeten met de vragenlijst CQI (Consumer Quality Index). De actuele uitkomsten, gemeten februari 2020 kunt u vinden onder tabblad Praktijkinfo van deze website.

VERTROUWEN, ACCEPTATIE EN VEILIGHEID

Succes van therapie hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van het contact ook wel genoemd de therapeutische relatie. Vertrouwen, acceptatie en veiligheid in het contact zijn de voorwaarden voor slagen van de behandeling. Dit gegeven is het hart van elk therapeutisch proces en kent belangrijke waarden die bij elk cliëntcontact mijn volle aandacht heeft.