CLIËNTGERICHTE INZICHTGEVENDE PSYCHOTHERAPIE

Cliëntgerichte therapie wordt toegepast bij klachten van depressie, angst, onzekerheid,
laag zelfbeeld, burn-out, stress, piekeren en kan naast individuele behandeling ook  ingezet als systeemtherapie. Het doel van deze therapie richt zich op de persoonlijke ontwikkeling versterking van het zelf.

PERSOONSGERICHTE EXPERIENTIËNTIËLE PSYCHOTHERAPIE

Clientgerichte psychotherapie therapie wordt toegepast bij klachten van depressiviteit, angst, onzekerheid, burn-out, stress, piekeren en kan naast individuele vorm van behandeling ook ingezet worden als relatietherapie. Doel van deze therapie richt zich op de persoonlijke ontwikkeling, versterking van het zelfbeeld en zelfaanvaarding.

SYSTEEMTHERAPIE (partner relatie & gezinstherapie)

Systeem therapie is een specialistische vorm van psychotherapie die effectief is gebleken bij uiteenlopende psychische klachten die worden bezien in samenhang met de  directe leefomgeving van nu en eerder. De systeemtherapie is opgebouwd uit meerdere theorieën, ontleend aan diverse therapeutische stromingen en wetenschappen zoals de biologie, cybernetica en fysica.
Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie waarin  het individu wordt gezien als onderdeel van een  relatienetwerk, is het direct of indirect betrekken van  naasten, zoals de  partner, kinderen, leden van gezin van herkomst, vrienden en  belangrijke derden.
Systeembehandeling  richt zich voornamelijk op observeerbare interacties  en  communicatiepatronen en minder op de dynamiek van het  individu. Anders gezegd richt deze behandeling zich op  interpsychische  ipv intrapsychische processen en wordt de betekenis van gedrag gezocht in de dynamiek van de interacties in relatie tot  kenmerken van de context.
Problematiek, het ontwikkelen van mentale klachten wordt hier gezien als product van processen tussen mensen ipv in de mens zelf.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

EMDR is een evidence based behandelmethode aanbevolen bij onverwerkte traumatisch ervaringen  waarvan klachten of symptomen zijn toe te schrijven aan het bestaan van de
Post Traumatisch Stress Stoornis (PTSS).
PTSS uit zich in aanhoudende opdringende  herinneringen aan  traumatiserende gebeurtenis(sen)
en komen voor als  representaties van  herinneringsbeelden zoals nachtmerries en flashbacks,
die optreden tegelijk met angst en  bijbehorende lichamelijke reacties(arousal).
Met deze behandelmethode is het (nare) gevoel dat als herbeleving aan de gebeurtenis is verbonden daarvan te ontkoppelen. Ook bij indringende negatieve zelfovertuigingen kan EMDR bijdragen leveren om hieraan wending te geven.
EMDR is veelal  onderdeel van een behandeling als geheel en staat in de regel niet zo niet op zichzelf.

OVERIGE BEHANDEL- / THERAPIERICHTINGEN

Naast bovenstaande vormen van psychotherapie heb ik notie en kennis van andere hoofdstromen binnen de psychotherapie waaronder de (cognitieve) gedrag- en directieve therapie en  psychotherapie op analytische basis. Dit geeft mij een mix van therapeutische mogelijkheden bij individuele behandeling en bij koppels, de relationele en contextuele behandelingen.


E-HEALTH:


Gesprekstherapie wordt waar mogelijk aangevuld met E-health  of online toepassingen van bv bijhouden van een dagboek en activiteiten , vragenlijsten, online opdrachten, evaluatieformulieren en ondersteunende informatie of psycho-educatie.
Gericht op klachten onderhoudende factoren zoals (slecht)slapen, stress, onrust en piekeren wordt aanvullend toegepast met www.snelbeterinjevel.nl  en de app Headspace.en en de APP van Minddistrict de online toepassing daarvan:  https://www.minddistrict.com/nl-nl/ehealth-platform

WERKWIJZE- / ZORGPROCES.

Bij de telefonische aanmelding wordt u binnen de gestelde wachtduur uitgenodigd voor een eerste contact waarvan de afspraak u vanuit een beveiligde omgeving per mail wordt bevestigd. Hierin wordt u gevraagd bij de eerste afspraak mee te nemen de verwijsbrief, verzekeringspas en een geldig legitimatiebewijs.

Geen tijdsinterval tussen intake en behandeling:
Het eerste contact valt binnen de intakefase die zonder tussentijdse wachtduur naadloos over gaat in de behandelfase.

Intakefase:
Binnen de intakefase is het eerste contact naast kennismaking, een taxatie en oriëntatiecontact
met de aandacht gericht op ontstaan, aard en verloop van uw klachten, problematiek, hulpvraag en verwachtingen. Hieruit komt voort het stelen van een (voorlopige ) diagnose om tot een zo passend mogelijk behandelaanbod te komen. Hierin wordt meegenomen de bevindingen van uw huisarts (verwijzer) en uw ervaringen van e.v.t. eerdere behandeling.
Bij behandeling binnen de SGGZ is de volgende stap van de intakefase, het vormen van een genogram, een uitgebreid onderzoek naar de persoonlijke ontwikkeling bezien tegen de achtergrond van (familie)geschiedenis en ontstaan van klachten. De intakefase wordt afgesloten met een adviesgesprek waarna uitgaande van de diagnose of probleemdefinitie, uw persoonlijke omstandigheden en uw hulpvraag gezamenlijk het behandelplan wordt opgesteld waarin doelen, de aanpak en frequentie van contact wordt vastgelegd
Bijzondere aandacht is er voor het bij de intake en / of behandeling betrekken van evt uw partner of belangrijke anderen zoals familieleden en vrienden. Uiteraard bepaald u als cliënt zelf wie u direct wilt betrekken bij het behandelproces dat overigens gezien wordt als een waardevolle en welkome aanvulling.

Methodiek van behandeling:
Voor welke methode van behandeling gekozen wordt hangt af van de aard van de klachten en problematiek, draagkracht, uw hulpvraag, wensen en verwachtingen.

Een behandelingscontact heeft een duur van maximaal 60 minuten.
De frequentie van contact loopt van wekelijk naar twee, terug naar drie wekelijks contact. Naar gelang het proces van behandeling en de impact hiervan is er altijd de ruimte voor tussentijds telefonisch overleg dat uit kan komen op het maken van eerder een afspraak.

Afsluiten en rapportage:
Bij beëindiging van het behandeltraject ontvangt de verwijzer/huisarts in een uitschrijfbrief hierover inhoudelijke informatie, mits u daartegen bezwaar heeft. Middels een kopie van de uitschrijfbrief bent u op de hoogte welke informatie hiermee aan de huisarts is of wordt verstrekt.

Clienttevredenheid (CQI):
Praktijk Psychotherapie Jacobs doet er zoveel mogelijk aan om de hulp zo goed als kan af te
stemmen op de wensen en verwachtingen van de client. Gaande de behandeling wordt regelmatig stil gestaan bij hoe het therapeutisch proces inhoudelijk verloopt met daarbij vooral aandacht voor het therapeutisch contact. Aan het eind van de behandeling kijken we terug op het therapeutisch proces en in hoeverre behandeldoelen zijn bereikt en klachten zijn verminderd. Bij afsluiten van behandeltrajecten wordt de cliënttevredenheid gemeten met de vragenlijst CQI (Consumer Quality Index). De actuele uitkomsten, gemeten februari 2022 kunt u vinden onder tabblad Praktijkinfo van deze website.

VERTROUWEN, ACCEPTATIE EN VEILIGHEID

Succes van therapie hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van het contact ook wel genoemd de therapeutische relatie. Vertrouwen, acceptatie en veiligheid in het contact zijn de voorwaarden voor slagen van de behandeling. Dit gegeven is het hart van elk therapeutisch proces en kent belangrijke waarden die bij elk cliëntcontact mijn volle aandacht heeft.