CLIËNTGERICHTE INZICHTGEVENDE PSYCHOTHERAPIE

Cliëntgerichte therapie wordt toegepast bij klachten van depressiviteit, angst, onzekerheid, burn-out, stress, piekeren en kan naast individuele behandeling ook  ingezet worden als relatietherapie. Het doel van deze therapie richt zich op de persoonlijke ontwikkeling,versterking van het zelfbeeld en zelfaanvaarding.

SYSTEEMTHERAPIE (partner relatie & gezinstherapie)

In deze therapie staan de problemen van meerdere betrokkenen centraal. Systeem therapie is een vorm van psychotherapie waarbij uw klachten worden bezien in samenhang met uw leefomgeving zoals uw partner, gezin, familie en vrienden.

Deze vorm van behandeling richt zich op en wordt ingezet bij individuele behandeling als ook samen met uw  partner, gezin en andere belangrijke derden.

Systeemtherapie is een specialistische vorm van psychotherapie die effectief is gebleken bij uiteenlopend psychische klachten.

EMDR is een evidence based behandelmethode aanbevolen bij onverwerkte traumatisch ervaringen  met klachten toe te schrijven aan bestaan van de Post Traumatisch Stress Stoornis (PTSS).
Door middel van deze behandelmethode is het (nare) gevoel dat als herbeleving aan de gebeurtenis is verbonden daarvan te ontkoppelen. Ook bij indringende negatieve zelfovertuigingen kan EMDR bijdragen leveren om hieraan wending te geven.
EMDR als behandeling is onderdeel van een behandeling als geheel en staat zo niet op zichzelf.

OVERIGE BEHANDEL- / THERAPIERICHTINGEN

Naast bovenstaande vormen van psychotherapie heb ik notie en kennis van andere hoofdstromen binnen de psychotherapie waaronder de (cognitieve) gedrag- en directieve therapie en  psychotherapie op analytische basis. Dit geeft mij een mix van therapeutische mogelijkheden bij individuele behandeling en bij koppels, relationele en contextuele behandelingen.

WERKWIJZE

Bij de telefonische aanmelding wordt u binnen de gestelde wachtduur van maximaal 6 weken uitgenodigd voor een eerste contact waarvan de afspraak u vanuit een beveiligde omgeving per mail wordt bevestigd.

Geen tijdsinterval tussen intake en behandeling:
Het eerste contact valt binnen de intakefase die zonder tussentijds wachtduur over gaat in de fase van
behandeling.

Intakefase:
Binnen de intakefase is het eerste contact naast kennismaking, een taxatie of oriëntatiecontact op ontstaan, aard en verloop van klachten, problematiek, hulpvraag en verwachtingen. Hierin wordt meegenomen de bevindingen van uw huisarts (verwijzer) en uw ervaringen van e.v.t. eerdere
behandeling.
De volgende stap binnen de intakefase is het vormen van een genogram, een uitgebreid onderzoek naar de persoonlijke ontwikkeling bezien tegen de achtergrond van (familie)geschiedenis en ontstaan van klachten waaruit de probleemdefinitie wordt gevormd.
De intakefase wordt afgesloten met een adviesgesprek waarna uitgaande van de diagnose of
probleemdefinitie, uw persoonlijke omstandigheden en uw hulpvraag gezamenlijk het behandelplan wordt opgesteld waarin doelen, de aanpak en frequentie van contact wordt vastgelegd.

Methodiek van behandeling:
Voor welke methode van behandeling gekozen wordt hangt af van de aard van de klachten en problematiek, draagkracht, hulpvraag en wens van de cliënt.

Een behandelingscontact heeft een duur van maximaal 50 minuten.
De frequentie van contact loopt van wekelijk naar twee, terug naar drie wekelijks contact. Naar gelang het proces van behandeling en de impact hiervan is er altijd de ruimte voor en bij tussentijds telefonisch overleg uit te komen op het maken van eerder een afspraak.

Evaluatie tussentijds en bij einde van behandeling:
Gaande de behandeling wordt regelmatig stil gestaan staan bij hoe het proces van therapie inhoudelijk
verloopt waarnaast vooral aandacht voor het therapeutisch contact.
Aan het eind van de behandeling kijken we terug op het therapeutisch proces en naar in hoeverre
behandeldoelen zijn bereikt en klachten zijn verminderd.
Aan het eind van de behandeling zal indien u daar toestemming voor geeft uw huisarts (verwijzer) een
uitschrijfbrief ontvangen.

VERTROUWEN, ACCEPTATIE EN VEILIGHEID

Succes van therapie hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van het contact ook wel genoemd de therapeutische relatie. Vertrouwen, acceptatie en veiligheid in het contact zijn de voorwaarden voor slagen van de behandeling. Dit gegeven is het hart van elk therapeutisch proces en kent belangrijke waarden die bij elk cliëntcontact mijn volle aandacht heeft.